بیمارستان سینا جونقان
۱۳۹۹/۸/۵
واحد بهداشت محيط

كارشناس بهداشت محيط بيمارستان روانپزشكي سينا جونقان : سر كار خانم شبنم احمدي

شرح وظايف كارشناس  بهداشت محيط

Ø      شناخت، دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان

Ø      مطالعه، تحقيق و پژوهش در زمينه بهداشت محيط بيمارستان

Ø      انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

Ø      اجراء پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد آيين نامه ها، ضوابط، استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده در حيطه وظايف و تاييد كارشناسي قراردادهاي مرتبط

Ø      تشكيل و شركت در همايش ها، كارگاهها، جلسات و كميته هاي علمي، تخصصي، اجرايي بهداشت محيط و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف

Ø      انجام بازديد و نظارت بهداشتي مستمر و روزانه برابر مقررات و برحسب ضرورت از كليه قسمتهاي بيمارستان

Ø      نظارت و كنترل بر امر تفكيك، جمع آوري، حمل و دفع مواد زائد جامد

Ø      پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا در داخل و اطراف بيمارستان با همكاري واحدهاي ذيربط

Ø      نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر و شستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان و گندزدايي برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي

Ø      نظارت و كنترل بهداشتي آب و سيستم تصويه فاضلاب

Ø      نظارت و كنترل بر سيستم گرمايش، سرمايش و تهويه بيمارستان

Ø      پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط

Ø      برنامه ريزي، نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان

Ø      نظارت بر مبارزه و كنترل حشرات و جوندگانن و حيوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي

Ø      نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان(اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد)در قسمت هاي آشپزخانه، آبدارخانه، رختشويخانه و...

Ø      تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و پيگيري در جهت رفع نواقص

Ø      مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در زمينه بهداشت محيط بيمارستان براي كاركنان، بيماران، مراجعين

Ø      نظارت بر امور بهداشت محيط مراكز كار با اشعه و كنترل سلامت كاركنان پرتوپزشكي باتوجه به ضوابط و مقررات

Ø      مستندسازي فعاليت ها و تنظيم گزارش و ارسال به مسئولين ذيربط

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/25
تعداد بازدید:
132
آدرس : شهرستان فارسان - 3 كيلومتري شهر جونقان
كدپستي: 881571347   تلفن : 33263331 -038
دور نگار :  33263949 -038
تلفن همراه :  09134814058
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-