بیمارستان سینا جونقان
۱۳۹۹/۸/۵
معرفی واحد
 
  1.  مدير پرستاري:  جناب آقاي ياسر شهراني  - كارشناس پرستاري
 محل دفتر:ساختمان مديريت
شماره تلفن داخلي : 219
پرستاري بعنوان پل ارتباطي كادر پرستاري با ساير واحد هاي بيمارستاني مي باشدو مسئول تمامي افراد شاغل در مدير پرستاري مي باشد.مديريت پرستاري مركز بعنوان سيستم عالي هدايت و نظارت بر فرايندهاي پرستاري در چندكادر حوزه فعاليت داشته كه به تفكيك به آنها اشاره مي شود. 
 

 وظايف مدير پرستاري: وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون ) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني برفرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:

 

    برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.

    تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه

    تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

    تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

    ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز

    مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

    مشاركت در طرح هاي پژوهشي

    انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

    تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

    تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب

    بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري

    رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

    پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط

    تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/25
تعداد بازدید:
1885
آدرس : شهرستان فارسان - 3 كيلومتري شهر جونقان
كدپستي: 881571347   تلفن : 33263331 -038
دور نگار :  33263949 -038
تلفن همراه :  09134814058
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-