بیمارستان سینا جونقان
۱۳۹۹/۸/۵
واحد كنترل عفونت
سوپروايزر كنترل عفونت
 
سوپروايزر كنترل عفونت :سركار خانم سيمين عابدپور-كارشناس پرستاري :

سوپر وايزر كنترل عفونت پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني را

در كليه واحد هاي بيمارستان زير نظر معاونت درمان عهده دار مي باشد

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد : 
 

1) شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش 
2) بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني 
3) همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي 
4) شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود 
5) تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت 
6) ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان 
7) نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت 
8) بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم 
9) تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت 
10) نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور 
11) نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود 
12) همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص ، تحقيق ، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي 
13) شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/25
تعداد بازدید:
374
آدرس : شهرستان فارسان - 3 كيلومتري شهر جونقان
كدپستي: 881571347   تلفن : 33263331 -038
دور نگار :  33263949 -038
تلفن همراه :  09134814058
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-